સિલ્વર મેડલ

CWG 2022: CWGમાં ભારતનો પ્રથમ લોંગ જમ્પ મેડલ લાવવા બદલ રાષ્ટ્રપતિએ મુરલી શ્રીશંકરની પ્રશંસા કરી

CWG 2022: CWGમાં ભારતનો પ્રથમ લોંગ જમ્પ મેડલ લાવવા બદલ રાષ્ટ્રપતિએ મુરલી શ્રીશંકરની પ્રશંસા કરી