સંજીવ ખિરવાર

દિલ્હીના ત્યાગરાજ સ્ટેડિયમમાં ‘પોતાના કૂતરાને વોક’ કરનાર IAS અધિકારીની લદ્દાખમાં બદલી

દિલ્હીના ત્યાગરાજ સ્ટેડિયમમાં ‘પોતાના કૂતરાને વોક’ કરનાર IAS અધિકારીની લદ્દાખમાં બદલી