શુગર

ઘઉંની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યાના થોડા જ દિવસો બાદ ભારતે વૈશ્વિક બજારોમાં ખાંડનું વેચાણ અટકાવવાનું નક્કી કર્યું છે.

ઘઉંની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યાના થોડા જ દિવસો બાદ ભારતે વૈશ્વિક બજારોમાં ખાંડનું વેચાણ અટકાવવાનું નક્કી કર્યું છે.

ઘઉંની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યાના થોડા જ દિવસો બાદ ભારતે વૈશ્વિક બજારોમાં ખાંડનું વેચાણ અટકાવવાનું નક્કી કર્યું છે.

ઘઉંની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યાના થોડા જ દિવસો બાદ ભારતે વૈશ્વિક બજારોમાં ખાંડનું વેચાણ અટકાવવાનું નક્કી કર્યું છે.