શિરીન અબુ અકલેહ

વેસ્ટ બેંકમાં માર્યા ગયેલા પત્રકાર શિરીન અબુ અકલેહ એક સમયે ‘પેલેસ્ટિનિયન વેદનાનો અવાજ’ હતા.

વેસ્ટ બેંકમાં માર્યા ગયેલા પત્રકાર શિરીન અબુ અકલેહ એક સમયે ‘પેલેસ્ટિનિયન વેદનાનો અવાજ’ હતા.