વિજય દેવેરાકોન્ડા

લિગર સ્ટાર્સ વિજય દેવેરાકોંડા અને અનન્યા પાંડે “બેકાબૂ” ભીડને કારણે ઇવેન્ટ છોડી દીધી

લિગર સ્ટાર્સ વિજય દેવેરાકોંડા અને અનન્યા પાંડે “બેકાબૂ” ભીડને કારણે ઇવેન્ટ છોડી દીધી