લેબ્રોન જેમ્સ

ફોર્બ્સ હાઈએસ્ટ પેઈડ એથલિટ્સ:લિયોનલ મેસ્સી સૌથી વધુ કમાણી કરનારો એથલીટ બન્યો, લેબ્રોન જેમ્સ બીજા નંબર પર

ફોર્બ્સ હાઈએસ્ટ પેઈડ એથલિટ્સ:લિયોનલ મેસ્સી સૌથી વધુ કમાણી કરનારો એથલીટ બન્યો, લેબ્રોન જેમ્સ બીજા નંબર પર