લન મસ્ક

ડ્રેગન સ્ટારલિંકને નષ્ટ કરવા માંગે છે!:ચીને મસ્કના સેટેલાઇટને નષ્ટ કરવાની યોજના બનાવી છે, આ માટે ટેક્નોલોજીની શોધ કરી રહ્યું છે
|

ડ્રેગન સ્ટારલિંકને નષ્ટ કરવા માંગે છે!:ચીને મસ્કના સેટેલાઇટને નષ્ટ કરવાની યોજના બનાવી છે, આ માટે ટેક્નોલોજીની શોધ કરી રહ્યું છે