રાનિલ વિક્રમસિંઘે

શ્રીલંકામાં હિંસા :રાનિલ વિક્રમસિંઘે બનશે શ્રીલંકાના નવા વડાપ્રધાન, સાંજે 6.30 વાગ્યે શપથ લેશે
|

શ્રીલંકામાં હિંસા :રાનિલ વિક્રમસિંઘે બનશે શ્રીલંકાના નવા વડાપ્રધાન, સાંજે 6.30 વાગ્યે શપથ લેશે