રાજામૌલી

જ્યારે અનુપમ ખેર બપોરના સમયે હૈદરાબાદમાં એસએસ રાજામૌલી અને પત્ની સાથે મળીને આવ્યા હતા

જ્યારે અનુપમ ખેર બપોરના સમયે હૈદરાબાદમાં એસએસ રાજામૌલી અને પત્ની સાથે મળીને આવ્યા હતા