રશ્મિકા મંડન્નાએ

રશ્મિકા મંડન્નાએ અમિતાભ બચ્ચન સાથેની તેમની પ્રથમ મુલાકાતને યાદ કરી: “તે ખૂબ જ કડક હતા”

રશ્મિકા મંડન્નાએ અમિતાભ બચ્ચન સાથેની તેમની પ્રથમ મુલાકાતને યાદ કરી: “તે ખૂબ જ કડક હતા”