યુન સુક યેઓલે

દક્ષિણ કોરિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ યુન સુક યેઓલે ઉદ્ઘાટન સંબોધનમાં ઉત્તર કોરિયાને પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણની વિનંતી કરી
|

દક્ષિણ કોરિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ યુન સુક યેઓલે ઉદ્ઘાટન સંબોધનમાં ઉત્તર કોરિયાને પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણની વિનંતી કરી