યુનાઇટેડ નેશન્સ એમ્પ્લોયર

પોલેન્ડમાં, પ્રિયંકા ચોપરા શરણાર્થી બાળકો સાથે રમી હતી અને તેને હાથથી બનાવેલી ડોલ્સ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી.

પોલેન્ડમાં, પ્રિયંકા ચોપરા શરણાર્થી બાળકો સાથે રમી હતી અને તેને હાથથી બનાવેલી ડોલ્સ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી.