યુએસ પ્રેસિડેન્શિયલ કમિશને વ્હાઈટ હાઉસ

યુએસ પ્રેસિડેન્શિયલ કમિશન વિવિધ એશિયન ભાષાઓમાં હિન્દી, ગુજરાતીમાં ફેડરલ વેબ સાઇટ્સનું ભાષાંતર કરવાની ભલામણ કરે છે

યુએસ પ્રેસિડેન્શિયલ કમિશન વિવિધ એશિયન ભાષાઓમાં હિન્દી, ગુજરાતીમાં ફેડરલ વેબ સાઇટ્સનું ભાષાંતર કરવાની ભલામણ કરે છે