યશ

“મારા માટે તમારો પ્રેમ સરહદોની બહાર પહોંચે છે”: યશે ઇટાલીના ચાહકો સાથે એક તસવીર શેર કરી

“મારા માટે તમારો પ્રેમ સરહદોની બહાર પહોંચે છે”: યશે ઇટાલીના ચાહકો સાથે એક તસવીર શેર કરી