મેગ્નમ ઓપસ પોનીયિન સેલવાન: I.

ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનની પોનીયિન સેલ્વન: હું પતિ અભિષેકને ઈન્ટરનેટની જેમ ગમતો જોઈ રહ્યો છું

ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનની પોનીયિન સેલ્વન: હું પતિ અભિષેકને ઈન્ટરનેટની જેમ ગમતો જોઈ રહ્યો છું