મેંગો ફેસ્ટિવલ

કેરીરસિયાઓ ઊમટી પડ્યા:ગાંધીનગરમાં મેંગો ફેસ્ટિવલમાં દેશ-વિદેશની વેરાઇટીવાળી કેરી ખરીદવા લોકો પહોંચ્યા, એક જ દિવસમાં રૂ. 47 લાખનું વેચાણ

કેરીરસિયાઓ ઊમટી પડ્યા:ગાંધીનગરમાં મેંગો ફેસ્ટિવલમાં દેશ-વિદેશની વેરાઇટીવાળી કેરી ખરીદવા લોકો પહોંચ્યા, એક જ દિવસમાં રૂ. 47 લાખનું વેચાણ