માતુશ્રી કે.ડી.પી મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી

પ્રધાનમંત્રીએ માતુશ્રી કે.ડી.પી.ની મુલાકાત લીધી આટકોટ, રાજકોટમાં મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
|

પ્રધાનમંત્રીએ માતુશ્રી કે.ડી.પી.ની મુલાકાત લીધી આટકોટ, રાજકોટમાં મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ