મલેશિયન ચેન્જ ટુર્નામેન્ટ

તાઈવાનનું કહેવું છે કે બ્યુટી ક્વીનને મલેશિયામાં દેશનો ધ્વજ લહેરાવવાની મંજૂરી નથી

તાઈવાનનું કહેવું છે કે બ્યુટી ક્વીનને મલેશિયામાં દેશનો ધ્વજ લહેરાવવાની મંજૂરી નથી