મન્નત

નેમપ્લેટ મિસિંગ:શાહરુખ ખાનના બંગલા ‘મન્નત’ની હીરાજડિત નેમપ્લેટ અચાનક ગાયબ, જેની કિંમત 25 લાખ રૂપિયા

નેમપ્લેટ મિસિંગ:શાહરુખ ખાનના બંગલા ‘મન્નત’ની હીરાજડિત નેમપ્લેટ અચાનક ગાયબ, જેની કિંમત 25 લાખ રૂપિયા