મનસુખ માંડવિયા

PM ગાંધીનગરમાં મોટી સંખ્યામાં સહકારી સંસ્થાઓના નેતાઓના સેમિનારને સંબોધિત કરે છે
|

PM ગાંધીનગરમાં મોટી સંખ્યામાં સહકારી સંસ્થાઓના નેતાઓના સેમિનારને સંબોધિત કરે છે