ભારત-યુએસ

યુએસએના રાષ્ટ્રપતિ સાથે દ્વિપક્ષીય એસેમ્બલીમાં પીએમની સહાયથી પ્રારંભિક ટિપ્પણી
|

યુએસએના રાષ્ટ્રપતિ સાથે દ્વિપક્ષીય એસેમ્બલીમાં પીએમની સહાયથી પ્રારંભિક ટિપ્પણી