બ્લેક સી

યુદ્ધ વચ્ચે, યુક્રેન અને રશિયાએ વૈશ્વિક ખાદ્ય કટોકટીથી રાહત મેળવવા માટે ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા
|

યુદ્ધ વચ્ચે, યુક્રેન અને રશિયાએ વૈશ્વિક ખાદ્ય કટોકટીથી રાહત મેળવવા માટે ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા