બ્રિટનની કંપની

બ્રિટિશ કંપનીની વિચિત્ર ઓફર:અમારા ક્રૂઝ પર બર્મુડા ટ્રાયેન્ગલની મુસાફરી કરો; જો પરત નહીં ફરો તો તમારા પૈસા પાછા મળશે

બ્રિટિશ કંપનીની વિચિત્ર ઓફર:અમારા ક્રૂઝ પર બર્મુડા ટ્રાયેન્ગલની મુસાફરી કરો; જો પરત નહીં ફરો તો તમારા પૈસા પાછા મળશે