બોલિવૂડ તથા સાઉથ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિવાદ

બોલિવૂડ vs સાઉથ વિવાદ:હવે સુનીલ શેટ્ટીએ આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું, બોલ્યો- ‘બાપ હંમેશાં બાપ જ રહે છે’

બોલિવૂડ vs સાઉથ વિવાદ:હવે સુનીલ શેટ્ટીએ આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું, બોલ્યો- ‘બાપ હંમેશાં બાપ જ રહે છે’