બિટકોઇન સિટી

અલ સાલ્વાડોરના પ્રમુખ નાયબ બુકેલે ટ્વિટર પર ‘બિટકોઇન સિટી’ સ્કેલ મોડલની છબીઓ જાહેર કરી

અલ સાલ્વાડોરના પ્રમુખ નાયબ બુકેલે ટ્વિટર પર ‘બિટકોઇન સિટી’ સ્કેલ મોડલની છબીઓ જાહેર કરી