ફ્રેન્કી ડી જોંગ

ફ્રેન્કી ડી જોંગ વેચાણ માટે નથી: બાર્સેલોના પ્રમુખ જોન લાપોર્ટાબાર્સેલોના પ્રમુખ જોન લાપોર્ટાએ જણાવ્યું

ફ્રેન્કી ડી જોંગ વેચાણ માટે નથી: બાર્સેલોના પ્રમુખ જોન લાપોર્ટાબાર્સેલોના પ્રમુખ જોન લાપોર્ટાએ જણાવ્યું