ફિલિપાઈન્સ

‘બોંગબોંગ’ માર્કોસ જુનિયર કોણ છે અને શા માટે કેટલાક ફિલિપિનો તેના પરિવારના પાછા ફરવા અંગે ભયભીત છે?
|

‘બોંગબોંગ’ માર્કોસ જુનિયર કોણ છે અને શા માટે કેટલાક ફિલિપિનો તેના પરિવારના પાછા ફરવા અંગે ભયભીત છે?