પ્ટોકરન્સી

“ફરીથી ગરીબ,” લુના ક્રેશ પછી ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ બાઈનન્સના સ્થાપક ટ્વીટ કરે છે
|

“ફરીથી ગરીબ,” લુના ક્રેશ પછી ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ બાઈનન્સના સ્થાપક ટ્વીટ કરે છે