પીપલ ફોર ધ એથિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઑફ એનિમલ્સ

PETAના નવા અભિયાન માટે રણવીર સિંહને ફરીથી ન્યૂડ પોઝ આપવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે
|

PETAના નવા અભિયાન માટે રણવીર સિંહને ફરીથી ન્યૂડ પોઝ આપવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે