પટિયાલાના મહારાજા ભૂપિંદર સિંહનોનેકલેસ

અમેરિકન સ્ટારના ગળામાં ભારતીય હાર:300 રાણી સાથે ન્યૂડ પાર્ટી કરનારા પટિયાલાના રાજાનો નેકલેસ અમેરિકામાં દેખાયો, 1948માં ગુમ થયો હતો

અમેરિકન સ્ટારના ગળામાં ભારતીય હાર:300 રાણી સાથે ન્યૂડ પાર્ટી કરનારા પટિયાલાના રાજાનો નેકલેસ અમેરિકામાં દેખાયો, 1948માં ગુમ થયો હતો