નિર્મલા સીતારમણ

નિર્મલા સીતારામન કહે છે કે ક્રિપ્ટો રેગ્યુલેશન પર કાયદો વૈશ્વિક સર્વસંમતિ પછી જ
|

નિર્મલા સીતારામન કહે છે કે ક્રિપ્ટો રેગ્યુલેશન પર કાયદો વૈશ્વિક સર્વસંમતિ પછી જ

નિર્મલા સીતારમણે રાજ્યોને એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં કાપ પછી ઈંધણ પર વેટ ઘટાડવા વિનંતી કરી

નિર્મલા સીતારમણે રાજ્યોને એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં કાપ પછી ઈંધણ પર વેટ ઘટાડવા વિનંતી કરી