ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન

ટોપ રેન્કિંગ: IIT મદ્રાસના ડિરેક્ટર વિદ્યાર્થીઓ, સ્ટાફ અને ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સને માન્યતા સમર્પિત કરે છે

ટોપ રેન્કિંગ: IIT મદ્રાસના ડિરેક્ટર વિદ્યાર્થીઓ, સ્ટાફ અને ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સને માન્યતા સમર્પિત કરે છે