દુધાળા

વતનપ્રેમ: અમરેલીનું દુધાળા ભારતનું સૌપ્રથમ સોલર સિસ્ટમથી સજ્જ ગામ બનશે, ઉદ્યોગપતિ ગોવિંદ ધોળકિયાની પોતાના વતનને ભેટ
|

વતનપ્રેમ: અમરેલીનું દુધાળા ભારતનું સૌપ્રથમ સોલર સિસ્ટમથી સજ્જ ગામ બનશે, ઉદ્યોગપતિ ગોવિંદ ધોળકિયાની પોતાના વતનને ભેટ