ડ્રોન મહોત્સવ 2022

ડ્રોન ફેસ્ટિવલમાં મોદી:PMએ કહ્યું- અગાઉની સરકારોએ ટેક્નિકને ગરીબી વિરોધી ગણાવી હતી; હવે એ જ તેમના હક અપાવી રહી છે
| |

ડ્રોન ફેસ્ટિવલમાં મોદી:PMએ કહ્યું- અગાઉની સરકારોએ ટેક્નિકને ગરીબી વિરોધી ગણાવી હતી; હવે એ જ તેમના હક અપાવી રહી છે