ડાયના આર્મસ્ટ્રોંગ

અમેરિકી મહિલાએ બેતાલીસ ફૂટની સંયુક્ત લંબાઈ સાથે સૌથી લાંબા નખ માટે ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો

અમેરિકી મહિલાએ બેતાલીસ ફૂટની સંયુક્ત લંબાઈ સાથે સૌથી લાંબા નખ માટે ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો