જો બિડેને

ચાઇના પાસે તાઇવાનને કબજે કરવાની શક્તિ છે, જો કે તે અસાધારણ રીતે લોહિયાળ કિંમત ચૂકવશે
|

ચાઇના પાસે તાઇવાનને કબજે કરવાની શક્તિ છે, જો કે તે અસાધારણ રીતે લોહિયાળ કિંમત ચૂકવશે