જૉ બિડેન

યુએસ પ્રમુખ જો બિડેન ગર્ભપાતના ચુકાદા પછી ગોપનીયતાની સુરક્ષા માટે એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કરશે

યુએસ પ્રમુખ જો બિડેન ગર્ભપાતના ચુકાદા પછી ગોપનીયતાની સુરક્ષા માટે એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કરશે