જે સૂરરાય પોટ્રુ

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો 2022: અક્ષય કુમાર, જે સૂરારાય પોટ્રુ રિમેકમાં દર્શાવશે, ફિલ્મની મોટી જીત પછી આ ટ્વિટ કર્યું

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો 2022: અક્ષય કુમાર, જે સૂરારાય પોટ્રુ રિમેકમાં દર્શાવશે, ફિલ્મની મોટી જીત પછી આ ટ્વિટ કર્યું