જેરેમી લાલરિનુંગા

“ગોલ્ડન ટ્રિયો”: મીરાબાઈ ચાનુની CWG મેડલિસ્ટ જેરેમી લાલરિનુંગા, અચિંતા શિઉલી સાથેની તસવીર વાયરલ થઈ

“ગોલ્ડન ટ્રિયો”: મીરાબાઈ ચાનુની CWG મેડલિસ્ટ જેરેમી લાલરિનુંગા, અચિંતા શિઉલી સાથેની તસવીર વાયરલ થઈ