જેપી નડ્ડા

એકનાથ શિંદે, બીજેપી લીડરશીપ મહારાષ્ટ્ર કેબિનેટ વિસ્તરણ અંગે ચર્ચા કરે છેઃ રિપોર્ટ

એકનાથ શિંદે, બીજેપી લીડરશીપ મહારાષ્ટ્ર કેબિનેટ વિસ્તરણ અંગે ચર્ચા કરે છેઃ રિપોર્ટ