જયેશભાઈ જોરદાર

જયેશભાઈ જોરદાર રિવ્યુ: રણવીર સિંઘની નિરંતર સ્પોટ-ઓન ડિક્શન અને વર્તન હોવા છતાં, ફિલ્મમાં ડંખનો અભાવ છે

જયેશભાઈ જોરદાર રિવ્યુ: રણવીર સિંઘની નિરંતર સ્પોટ-ઓન ડિક્શન અને વર્તન હોવા છતાં, ફિલ્મમાં ડંખનો અભાવ છે