ચોમાસાના પૂર

પૂરગ્રસ્ત આસામમાં જાપાનીઝ એન્સેફાલીટીસ ફાટી નીકળ્યા બાદ આઠના મોત, બ્યાસી સંક્રમિત

પૂરગ્રસ્ત આસામમાં જાપાનીઝ એન્સેફાલીટીસ ફાટી નીકળ્યા બાદ આઠના મોત, બ્યાસી સંક્રમિત