ખુર્રમ પરવેઝ

TIME 2022ના લિસ્ટમાં ત્રણ ભારતીય:અદાણી, કરુણા નંદી અને ર્રમ પરવેઝ વિશ્વના 100 પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓમાં સામેલ; યાદીમાં ઝેલેન્સ્કી અને પુતિન પણ

TIME 2022ના લિસ્ટમાં ત્રણ ભારતીય:અદાણી, કરુણા નંદી અને ર્રમ પરવેઝ વિશ્વના 100 પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓમાં સામેલ; યાદીમાં ઝેલેન્સ્કી અને પુતિન પણ