ક્રિપ્ટો

બિટકોઈન વિકલ્પો મેલ્ટડાઉન પછી હકારાત્મક સંકેતો તરફ નિર્દેશ કરે છે, વેપારીઓ કહે છે

બિટકોઈન વિકલ્પો મેલ્ટડાઉન પછી હકારાત્મક સંકેતો તરફ નિર્દેશ કરે છે, વેપારીઓ કહે છે

ETH, BTC વ્હેલ માર્કેટમાં મંદી હોવા છતાં મોટા પાયે ટ્રાન્સફર પીરિયડ ટ્રિગર કરે છે, ડેટા બતાવે છે
| |

ETH, BTC વ્હેલ માર્કેટમાં મંદી હોવા છતાં મોટા પાયે ટ્રાન્સફર પીરિયડ ટ્રિગર કરે છે, ડેટા બતાવે છે