કિંગ સલમાન બિન અબ્દુલ અઝીઝ

જો બિડેન સાઉદી અરેબિયાની મુલાકાતનો બચાવ કરે છે, કહે છે કે માનવ અધિકાર તેમનો એજન્ડા છે

જો બિડેન સાઉદી અરેબિયાની મુલાકાતનો બચાવ કરે છે, કહે છે કે માનવ અધિકાર તેમનો એજન્ડા છે