ઓરેગોનમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ

વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2022: ફ્રેડ કેર્લીએ યુએસ ક્લીનસ્વીપમાં સો મીટર ગોલ્ડ જીત્યો

વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2022: ફ્રેડ કેર્લીએ યુએસ ક્લીનસ્વીપમાં સો મીટર ગોલ્ડ જીત્યો