એમ્મા લેમ્બ

એમ્મા લેમ્બ, નેટ સાયવર પાવર ઇંગ્લેન્ડ મહિલા પ્રથમ વનડેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ 5 વિકેટે જીતી

એમ્મા લેમ્બ, નેટ સાયવર પાવર ઇંગ્લેન્ડ મહિલા પ્રથમ વનડેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ 5 વિકેટે જીતી