ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા

હર ઘર તિરંગા ઝુંબેશ: UGC કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે સેલ્ફી પોસ્ટ કરવા નિર્દેશ કરે છે

હર ઘર તિરંગા ઝુંબેશ: UGC કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે સેલ્ફી પોસ્ટ કરવા નિર્દેશ કરે છે