આણંદ

ધડામ કરતાં ગોળાઓ વરસ્યા!:આણંદના ઉમરેઠમાં અલગ અલગ ત્રણ સ્થળે આકાશમાંથી રહસ્યમયી ગોળા પડ્યા, લોકોમાં ડરનો માહોલ

ધડામ કરતાં ગોળાઓ વરસ્યા!:આણંદના ઉમરેઠમાં અલગ અલગ ત્રણ સ્થળે આકાશમાંથી રહસ્યમયી ગોળા પડ્યા, લોકોમાં ડરનો માહોલ