અસલમ ખાન

હિના ખાને સ્પેશિયલ વીડિયોમાં સ્વર્ગસ્થ પિતાને યાદ કર્યા: “પહેલો માણસ જેણે મને ખરેખર પ્રેમ કર્યો”

હિના ખાને સ્પેશિયલ વીડિયોમાં સ્વર્ગસ્થ પિતાને યાદ કર્યા: “પહેલો માણસ જેણે મને ખરેખર પ્રેમ કર્યો”